Bij het verlenen van mijn diensten in de natuurgeneeskundige praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

CONTACTGEGEVENS EINDVERANTWOORDELIJKE:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

R.H. Blokzijl (eigenaresse en therapeute AEquilibrium)
Ulftseweg 14, 7064 BD Silvolde
Telefoonnummer: 06 51 91 91 76
Emailadres: rblokzij@aequilibrium.nl

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u gebruik maakt van mijn diensten, verstrekt u mij uw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

PERSOONSGEGEVENS
R.H. Blokzijl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Geboortedatum en –plaats
· Geslacht
· Beroep
· Hobbys / interesses
· Huidige gezondheidsstatus
· Historische gegevens gezondheid
· Behandelverslagen
· Betalingsgegevens
· (Financiële) administratie

DOELEINDEN
R.H. Blokzijl verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
· Het onderhouden van contact;
· Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Beheer van het cliëntenbestand;
· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
· Verbetering van de dienstverlening;
· Facturering;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen;
· Het voeren van geschillen;
· Het kunnen verstrekken van persoonlijke adviezen;

WAAROP IS DE VERWERKING GEBASEERD
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht en gegevens ten behoeve van de ziektekostenverzekeraar.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
· De verbetering van mijn diensten;
· De bescherming van financiële belangen;
· Beveiliging en het beheer van systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leverancier, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden vindt altijd in overleg en met toestemming van uzelf plaats.

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn cloudprovider die gevestigd is in België. Daarvoor is een overeenkomst getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

HOE LANG IK UW GEGEVENS BEWAAR
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

HOE IK UW GEGEVENS BEVEILIG
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

COOKIES
Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

UW RECHTEN
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
R.H. Blokzijl
Ulftseweg 14, 7064 BD Silvolde
T: 06 51 91 91 76
E: rblokzijl@aequilibrium.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.